هشدار وقوع سیلاب برای استان‌های جنوبی کشور تحت تاثیر سامانه بارشی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در حوضه‌های‌‌‌‌ آبریز فلات مرکزی و شرقی، زهره ـ جراحی و حوضه‌های جنوبی و زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب‌غربی …